Vzděláním k prosperitě MSP v Olomouckém kraji

Projekt "Vzděláním k prosperitě MSP v Olomouckém kraji"

Malí a střední podnikatelé hrají významnou roli při vytváření nových pracovních příležitostí a všeobecně působí jako faktor sociální stability a ekonomického rozvoje.

V České republice má další charakter vývoje zmíněného sektoru podstatný dopad na celkový ekonomický a tím i sociální vývoj země a jejich regionů.

Po vstupu ČR do EU roste potřeba posilování kvality sektoru malých a středních podnikatelů. Ta je vyjádřena jejich schopností obstát v konkurenci na trzích především rostoucí efektivností podnikatelské činnosti, schopnosti poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti.

Tento sektor má obecně ztíženou pozici na trhu, je více ohrožen rostoucími náklady na pracovní sílu, cenami surovin, energií apod. Nedostatek volných zdrojů, především u drobných a malých podniků vede k podceňování úlohy vzdělávání zaměstnanců, což v delším časovém horizontu může vést ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti.

Vlastníci a management této skupiny podniků postrádá čas a kapacitu věnovat se možnostem využití dotací, psaní žádostí a případné administraci projektu.

Řešení vidíme ve spojení zainteresovaných subjektů na vytvoření a zpřístupnění programu dalšího profesního vzdělávání pro zaměstnance těchto podniků.

Předběžné šetření zájemců o účast v projektu (20 podniků, 137 osob) bylo základem pro stanovení obsahového zaměření programu, jež bude upřesněno před jeho vlastní realizací.

Výstupem projektu bude vytvoření a ověření programu dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců především drobných a malých podniků, který využívá kombinací různých forem a metod výuky s ohledem na vzdělávací potřeby a možnosti cílových skupin.

Na závěr výuky, především u kurzů určených vedoucím pracovníkům, budou tématicky orientované semináře s cílem výměny a zobecnění zkušeností při řešení nejožehavějších problémů.
Cíle projektu

Hlavní cíl:

Vytvořit a v praxi ověřit vzdělávací program pro zaměstnance malých a středních podniků v Olomouckém kraji, zaměřený na zvýšení jejich obecných i odborných kompetencí.

Specifické cíle:

 • inovovat teoretické poznatky a zdokonalit řídící kompetence (dovednosti) vedoucích pracovníků při řízení rozhodujících firemních procesů a vedení podřízených,
 • zdokonalit zaměstnance ve využívání informačních a komunikačních technologií, komunikačních dovednostech, schopnostech pracovat s informacemi a v týmu,
 • zlepšit schopnost komunikace zaměstnanců vybraných profesí v cizím jazyce.

Mezinárodní spolupráce: Není

Partneři:

Okresní hospodářská komora Šumperk.

Realizátor projektu:

Název: Okresní hospodářská komora Olomouc
IČ: 47673699
Ulice: Opletalova 1
Město: OLOMOUC
PSČ: 772 00
Kontaktní osoba
Kontakt: Jaroslav Havelka, msp@hkol.cz, tel.: 585 225 231      
WWW: http://www.hkol.cz

Aktuality:

Ve druhé polovině února 2011 byly pro skupinu zaměstnanců podniků v Olomouci zahájeny kurzy „Ekonomika podniku“ pro 10 účastníků, pro skupinu v Šumperku kurzy „Manažerské dovednosti“ pro 14 účastníků a „Obchodní angličtina“ pro mírně pokročilé s 8-mi účastníky. V březnu byly zahájeny další kurzy a to „Marketing a obchod“ pro zaměstnance olomouckých podniků pro 9 účastníků, „Obsluha PC“ pro mírně pokročilé pro zaměstnance podniku Industrial Machine Service s 11-ti účastníky a v dubnu „Pokročilá obsluha PC“ pro 15 zaměstnanců podniků v Šumperku. Zapojené podniky přihlásily do kurzů 3.etapy celkem 67 účastníků.

Byl připravený harmonogram 3. etapy realizace vzdělávacího programu. Byla naplánována výuka ve zbývajících kurzech a z důvodu zájmu ze strany podniků ještě další dva kurzy „Obsluha PC“ nad předpokládaný záměr projektu.

V měsících leden 2011 v Olomouci a únor 2011 v Šumperku byla uskutečněna pracovní setkání se zástupci vedení zapojených podniků a jejich zaměstnanci – účastníky kurzů. Přítomni byli informováni o dosavadních výsledcích realizace projektu a záměru kurzů poslední etapy. Úspěšným účastníkům kurzů byla předána osvědčení.

V těchto měsících byla dodavatelem uzavřena a předána dokumentace kurzů, byly analyzovány výsledky 2. etapy realizace vzdělávacího programu. Do kurzů v této etapě podniky celkem přihlásily 64 zaměstnanců, z nichž 62 nastoupilo. Kurzy v této etapě prošlo 74 účastníků ze 77 přihlášených. Podmínky pro úspěšné ukončení kurzu splnilo 61 účastníků.

Do kurzu „Ekonomika podniku“ v Šumperku přihlásily podniky 15 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 14 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnilo 13. Byl zahájený 21.9.2010 a ukončený závěrečným workshopem 31.1.2011.

Do kurzu „Pokročilá obsluha PC“ v Šumperku přihlásily podniky 15 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 14 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnilo 13. Kurz probíhal od 16.9. do 4.11.2010 s časovou dotací 24 hodin prezenční výuky.

Kurz „Obchodní angličtina“ pro mírně pokročilé v Uničově přihlásil podnik Industrial Machine Service 10 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 10 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnili všichni účastníci. Kurz probíhal od 14.9. do 14.12.2010 s časovou dotací 40 hodin prezenční výuky.

Kurz „Obchodní angličtina“ pro pokročilé v Šumperku se konal od 9.9. do 9.12.2010. Podniky do něj přihlásily 13 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 12 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnilo 8. Časová dotace výuky byla shodná s předchozími kurzy.

Do kurzu „Dovednosti pro mistry (liniové manažery)“ v Olomouci přihlásily podniky 10 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 10 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnilo 6 účastníků. Kurz se konal od 9.9.2010 do 11.2.2011 v rozsahu 28 hodin prezenční výuky.

Kurz „Manažerské dovednosti“ v Olomouci se uskutečnil od 9.9. do 11.12.2010. Podniky do něj přihlásily 15 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 14 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnilo 11 účastníků. Závěrečný workshop kurzu se konal 10. a 11.12.2010 v lázních Teplice nad Bečvou. Časová dotace kurzu byla 36 hodin prezenční výuky.

Od září 2010 byly pro skupinu zaměstnanců podniků v Olomouci postupně zahájeny kurzy „Manažerské dovednosti“, Dovednosti pro mistry“ a „Obchodní angličtina“ pro mírně pokročilé. Pro skupinu v Šumperku kurzy „Ekonomika podniku“, „Obchodní angličtina“ pro pokročilé a „Pokročilá obsluha PC“.

V rámci přípravy 2. etapy byly v součinnosti s dodavatelem stanoveny druhy kurzů a harmonogram jejich realizace. Na základě přihlášek z podniků, bylo ve druhé polovině srpna 2010 stanoveno složení učebních skupin. Personálně, materiálně technicky a organizačně byla zajištěna výuka ve všech šesti kurzech. K podpoře prezenční výuky byl dodavatelem kurzů zprovozněný e-learnigový portál.

V měsíci červenci byla dodavatelem uzavřena a předána dokumentace kurzů, analyzovány výsledky 1. etapy realizace vzdělávacího programu.

Celkem podniky do 1. etapy přihlásily 63 osob, z tohoto počtu do kurzů nastoupilo 58 osob, což je 42 % počtu plánovaného pro celý projekt. Rozdíl mezi přihlášenými a nenastoupivšími zaměstnanci byl částečně eliminován náhradníky. Do kurzů bylo podniky přihlášeno 70 účastníků, z tohoto počtu jich 64 nastoupilo a úspěšně je ukončilo 51, což je 33 % počtu plánovaného pro celý projekt.

V Olomouci do kurzu „Pokročilá obsluha PC“ podniky přihlásily 15 zaměstnanců, z nichž  nastoupilo 13 a podmínky pro jeho úspěšné ukončení splnilo 12. Kurz probíhal od 8.4. do 17.6.2010 v rozsahu 24 hodin prezenční výuky.

Do kurzu „Dovednosti pro mistry (liniové manažery)“ v Šumperku podniky zařadily celkem 16 zaměstnanců, z tohoto počtu jich 14 nastoupilo a 9 splnilo podmínky pro jeho úspěšné ukončení. Kurz se uskutečnil od 30.3. do 29.6.2010, jeho časová dotace byla 28 hodin prezenční výuky.

Kurz „Marketing a obchod“ v Šumperku se uskutečnil od 29.3. do 26.6.2010. Podniky do něj přihlásily celkem 16 zaměstnanců. Z tohoto počtu 14 zaměstnanců nastoupilo a 11 splnilo podmínky pro jeho úspěšné ukončení. Závěrečný workshop kurzu proběhl 25. a 26.6.2010 v Branné. Kurz měl časovou dotaci 32 hodin prezenční výuky.

Kurz „Obchodní angličtina“ pro mírně pokročilé v Šumperku probíhal od 25.3. do 17.6.2010. Podniky do něj přihlásily 12 zaměstnanců, z tohoto počtu jich nastoupilo 12, dva po prvních dvou lekcích kurz ukončili a byla za ně zajištěna náhrada. Podmínky pro úspěšné ukončení kurz splnilo 9 účastníků. Rozsah výuky byl stejný jako u kurzu v Olomouci.

Kurz „Obchodní angličtina“ pro pokročilé v Olomouci se uskutečnil od 23.3. do 15.6.2010. Podniky do něj přihlásily 11 zaměstnanců, z nichž nastoupilo 10 a všichni splnili podmínky pro jeho úspěšné ukončení. Časová dotace kurzu byla 40 hodin.

Od druhé poloviny března bylo postupně zahájeno pět kurzů. Pro skupinu zaměstnanců podniků v Olomouci kurzy „Obchodní angličtina“ pro pokročilé a „Pokročilá obsluha PC“. Pro skupinu v Šumperku kurzy „Marketing a obchod“, „Dovednosti pro mistry“ a „Obchodní angličtina“ pro mírně pokročilé.

V měsíci březnu 2010 byla zahájena rozhodující část projektu – realizace vzdělávacího programu. Byla rozdělena do tří etap - březen až červen 2010, září až prosinec 2010 a únor až červen 2011. Vzhledem k charakteru cílové skupiny byla zvolena kombinovaná forma výuky – prezenční s e-learningovou podporou, kromě jazykových kurzů.

Na základě výsledků šetření vzdělávacích potřeb účastníků a možností podniků byla stanovena tématická skladba vzdělávacích kurzů, interval (četnost) konání prezenční výuky (soustředění), její délka a doba konání.

V součinnosti s dodavatelem kurzů byl vypracovaný harmonogram prezenční výuky pro 1. etapu, připraveno organizační, personální a prostorové zajištění. Dodavatel připravil studijní materiály pro e-learningovou podporu výuky a zprovoznil e-learningový portál. Na něm byly před soustředěním publikovány studijní texty k aktuálně probírané tématice. Umožňoval účastníkům kurzu s předstihem se seznámit s teoretickými základy probírané látky a připravit se na prezenční výuku (soustředění). Portál dále umožňoval komunikaci mezi lektorem a účastníky i mezi účastníky navzájem.

ÚNOR 2010

Uskutečnilo se dotazníkové šetření vzdělávacích potřeb a možností podniků a jejich zaměstnanců zapojených do projektu, které organizoval projektový tým v součinnosti s pověřenými zástupci podniků.
Dodavatel, firma Počítačová služba Olomouc, vyhodnotil dotazníky a zpracoval zprávu o výsledcích šetření, kterou předal zadavateli.
Dne 23. byli na pracovním setkání s výsledky šetření seznámeni zástupci podniků v Olomouci i v Šumperku. 
Na základě výsledků šetření bylo v součinnosti s dodavatelem a zapojenými podniky realizováno organizační, personální a prostorové zajištění prezenční výuky na období březen až červen 2010 a výhledově na druhé pololetí roku 2010.

LEDEN 2010

 V součinnosti s dodavatelem vzdělávacích služeb byly zpracovány dotazníky pro šetření vzdělávacích potřeb a možností podniků a jejich zaměstnanců, zapojených do projektu. Cílem šetření bylo upřesnit tématickou skladbu vzdělávacího programu, optimalizovat organizaci prezenční výuky a zařazení zapojených zaměstnanců do jednotlivých modulů (kurzů).
Pro každý vzdělávací modul byl zpracovaný samostatný dotazník pro účastníka. Samostatný dotazník byl rovněž pro vzdělávací možnosti podniku z hlediska jeho podmínek provozu.

PROSINEC 2009

Byla podepsána smlouva s vybraným dodavatelem vzdělávacích služeb, firmou Počítačová služba Olomouc.
V tomto měsíci byly zakoupena výpočetní technika pro projektový tým v ceně 79.740,- Kč, (dva stolní počítače s operačním systémem a kancelářskými programy, 2 tiskárny, 1 fotoaparát)

LISTOPAD 2009

Statutární orgán dodavatele rozhodl o přidělení zakázky firmě doporučené hodnotící komisí. Vybraný dodavatel byl o výsledku výběrového řízení informovaný, projevil vůli a součinnost zakázku realizovat.
Byl vypracovaný návrh smlouvy o dílo a s vybraným dodavatelem se uskutečnila jednání o jejím obsahu a harmonogramu plnění zakázky. 

ŘÍJEN 2009

Dne 22.10.2009 se od 10:00 hod uskutečnilo na OHK Olomouc úvodní setkání zástupců MSP - členů OHK Olomouc, zapojených do projektu. Zástupci podniků byli na něm podrobně seznámeni s cíli, obsahem, způsobem realizace a harmonogramem projektu. Byla domluvena pravidla pro vzájemnou komunikaci mezi realizátorem projektu, zapojenými podniky a dodavatelem vzdělávacích služeb. Setkání se zúčastnilo 5 zástupců podniků se šesti zapojených.Se zástupci Šumperských podniků se úvodní setkání se stejným obsahem uskutečnilo 27.10.2009 na OHK v Šumperku.
Koncem měsíce bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro projekt. Hodnotící komise doporučila zadavateli k uzavření smlouvy firmu Počítačová služba Olomouc, s.r.o.

ZÁŘÍ 2009

Počátkem měsíce září byl sestavený projektový tým ve složení Ing. Havelka Jaroslav (vedoucí projektu, ředitel OHK Olomouc), Ing. Urbášková Alice, (zástupce vedoucího, ředitelka OHK Šumperk) a Bc. Hlinický Pavel (manažer projektu), vypracovány pracovní náplně a uzavřeny pracovní smlouvy.
Projekt je prezentovaný rovněž na http://www.esfcr.cz/projekty/vzdelavanim-k-prosperite-msp-v-olomouckem-kraji.

Dne 18.9. proběhla na OHK v Šumperku porada projektového týmu k upřesnění průběhu realizace první etapy projektu a k posouzení situace v podnicích, které jsou do něj zapojeny.

Byla zpracována zadávací dokumentace a dne 24.9. vypsáno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. Bližší informace jsou k dispozici na http://www.esfcr.cz/zakazky/priprava-a-realizace-vzdelavaciho-programu-pro-zamestnance.
Zadávací dokumentaci si zájemci o zakázku mohou vyžádat na e-mailové adrese msp@hkol.cz, zašleme ji v elektronické podobě.

Na měsíc říjen je plánovaný výběr dodavatele vzdělávacích služeb a uzavření smlouvy, úvodní setkání se zástupci zapojených podniků v Olomouci (20.10.) a v Šumperku (27.10.) k seznámení s průběhem první etapy projektu.

Partneři

 • TOSA Marketing
 • Advokátní kancelář Mgr. Jiří Zrník
 • Olomouc.cz
 • Rency
 • Rozhodčí soud
 • KD Transport
 • Český rozhlas Olomouc
 • Flora Olomouc